Velkommen til ADDICTION GUIDE!

Disse Vilkår er vigtige og regulerer forholdet mellem brugere og ADDICTION og påvirker derfor de juridiske rettigheder og forpligtelser. Så før en bruger starter brugen af ADDICTIONs tjenester, bedes brugeren læse disse Vilkår grundigt.

ADDICTIONS BRUGERVILKÅR

Disse generelle vilkår gælder for aftale om levering og drift af ADDICTIONs video-on- demand kursustjeneste (herefter “Tjenesten”), der udbydes af ADDICTION, som er et brand under ADDICTION A/S, med selskabsregistreringsnummer 40036040 (herefter ”ADDICTION”).

ADDICTION gør det muligt for brugeren at få adgang til videoer og andet indhold (“Indholdet”) streamet via internettet til en computer, mobiltelefon eller en anden kompatibel enhed med internetadgang. Hvis en bruger køber et kursus, hos ADDICTION – opnår adgang til og/eller bruger ADDICTIONS hjemmeside, bruger en tillægstjeneste eller -produkt stillet til rådighed af ADDICTION eller på anden måde opnår adgang til eller bruger Indholdet eller nogen af Tjenestens funktioner stillet til rådighed af ADDICTION, indgår brugeren en bindende aftale med ADDICTION og accepterer at overholde disse Vilkår. Brugeren accepterer også hermed, at ADDICTION må behandle personoplysninger i overensstemmelse med ADDICTIONs privatlivspolitik.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som er gældende for brugerens brug af Tjenesten. Brugerens accept af Vilkårene er en betingelse for, at brugeren kan opnå adgang til og bruge Tjenesten. Ved at acceptere dem erklærer brugeren sig indforstået med, at ADDICTION til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde brugerens adgang til Tjenesten, hvis brugeren misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser. Hvis brugeren ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er brugeren ikke berettiget til at bruge Tjenesten eller til at opnå adgang til eller forbruge noget Indhold stillet til rådighed af ADDICTION.

Disse Brugervilkår, ADDICTIONs Privatlivspolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra ADDICTION benævnes heri samlet “Vilkårene”.

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på ADDICTIONs hjemmeside.

1. Krav til Brugere

1.1. For at være berettiget til at acceptere Vilkårene og købe et kursus hos ADDICTION, skal brugeren

  • være bemyndiget til at indgå denne aftale i henhold til lovgivningen i det land, hvor Tjenesten stilles til rådighed for brugeren og være bemyndiget på vegne af virksomheden hvis brugeren er en virksomhed
  • være bosiddende i det land, hvor Tjenesten stilles til rådighed, og
  • acceptere at være bundet af Vilkårene.
 

1.2. Brugeren skal også levere følgende korrekte oplysninger om sig selv til ADDICTION, når brugeren køber et kursus: Virksomhed, stilling, navn, telefon og e-mail. Accept af Vilkårene og tilvejebringelse af ovenstående oplysninger er en betingelse for, at brugeren kan opnå adgang til og anvende Tjenesten. Hvis brugeren ikke accepterer Vilkårene, må brugeren ikke bruge Tjenesten eller dens funktioner eller forbruge noget Indhold stillet til rådighed i Tjenesten.

2. Tjenesten

2.1. ADDICTION stiller en digital video-on-demand kursustjeneste til rådighed gennem hvilken brugeren kan streame videoer og andet indhold til brugerens computer, mobiltelefon eller til andre enheder med adgang til internettet via ADDICTIONs hjemmeside.

2.2. For at kunne benytte Tjenesten skal brugeren bruge en enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder ADDICTIONs tekniske krav eller en af ADDICTIONS samarbejdspartneres platforme, og oplyse ADDICTION eller vores forretningspartner om hvilken betalingsmåde, som til enhver tid skal være godkendt af ADDICTION, brugeren foretrækker at anvende. Se ADDICTIONS hjemmeside for en fuldstændig og opdateret liste over de på nuværende tidspunkt accepterede betalingsmåder. ADDICTION forbeholder sig ret til at ændre de tekniske krav til brugen af Tjenesten og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmåder til enhver tid. ADDICTION skal bestræbe sig på at underrette brugeren via e-mail om eventuelle ændringer, der begrænser brugerens tekniske evne til at benytte Tjenesten. Sådan underretning skal gives senest tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. ADDICTION forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette brugeren derom.

3. Abonnementsordninger

3.1. ADDICTION forbeholder sig retten til efter eget valg at tilbyde Tjenesten gennem forskellige abonnementsordninger, herunder, men ikke begrænset til: markedsføringsordninger, ordninger stillet til rådighed af (eller bundtet med) tredjeparter, ordninger baseret på antallet af tilbudte samtidige brugere, eller ordninger baseret på begrænsninger i det Indhold, der stilles til rådighed.

3.2. ADDICTION forbeholder sig retten til efter eget valg at tilføje nye ordninger, fjerne eksisterende ordninger eller at ændre funktioner i sådanne abonnementsordninger til enhver tid. Hvis en sådan ændring har en væsentlig indvirkning på en eksisterende abonnementsordning til skade for Abonnenten, vil Abonnenten blive oplyst herom på forhånd og få muligheden for at ophæve Tjenesten i overensstemmelse disse Vilkår.

3.3. Antallet af samtidige brugere tilbudt i en abonnementsordning afhænger af typen af abonnementsordning, brugeren har tilmeldt sig, og vil være beskrevet i detaljer i de tillægsvilkår og -betingelser brugeren har accepteret særskilt.

3.4. På ADDICTIONS hjemmeside kan brugeren se opdaterede oplysninger om priser og de typer af abonnementsordninger, der til enhver tid bliver udbudt i det land, brugeren bor i.

4 . Priser og Betaling

4.1. ADDICTION samarbejder også med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage brugerens betaling, før de afregnes med ADDICTION.

4.2. Kurset betales årligt forud.

4.3. Priserne kan ses på ADDICTIONs hjemmeside. Alle priser er ekskl. moms da fokus er rettet mod virksomhedsbrugere. Betaling kan ske med bankoverførsel, kreditkort/betalingskort eller med en anden betalingsmåde som ADDICTION på ethvert tidspunkt kan give brugeren oplysning om. I forhold til kreditkort skal brugeren være opmærksom på, at ADDICTION kan nægte at modtage eller blokere kreditkort, som ikke er udstedt i det land, hvori Tjenesten bliver tilbudt til brugeren. ADDICTION forbeholder sig også retten til efter eget valg og til enhver tid at nægte at modtage visse kreditkort.

4.4. Priserne kan variere efter antal brugere og betalingsmåde. Hvis priserne varierer, skal ADDICTION oplyse herom på ADDICTIONS hjemmeside i forbindelse med den almindelige information om priser. Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.

4.5. I tilfælde af manglende eller forsinket betaling forbeholder ADDICTION sig ret til at lukke brugerens adgang til Tjenesten. I tilfælde af forsinket betaling er ADDICTION berettiget til at opkræve en rimelig strafrente, rykkergebyrer og inkassogebyr, hvis det bliver relevant.

5. Immaterielle rettigheder

5.1. Tjenesten er ADDICTIONs ophavsretligt beskyttede ejendom, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder til Tjenesten eller det Indhold i Tjenesten, som er tilgængeligt for brugeren, er ejet af ADDICTION. Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet ved indgåelse af skriftlig aftale, må ingen del af Tjenesten eller dens indhold benyttes eller udnyttes på anden måde end som led i den Tjeneste, brugeren tilbydes i henhold til Vilkårene. Brugeren kan være ejeren af den fysiske enhed, som anvendes til at levere dele af Tjenesten, men ADDICTION beholder den fulde ejendomsret til Tjenesten og alle tilhørende immaterielle rettigheder. ADDICTION overdrager ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen del af Tjenesten til brugeren, ligesom ADDICTION heller ikke overdrager nogen rettigheder eller ejendomsret til en del af det indhold, der er tilgængeligt for brugeren ved brug af Tjenesten. Intet indhold vedrørende et varemærke, som er ejet af ADDICTION, skal fortolkes, som om der stiltiende eller på anden måde tildeles en licens eller brugsret til et varemærke, brugeren kan se, når brugeren benytter Tjenesten.

6. Indhold og Softwarelicens

6.1. Indholdet brugeren bliver tilbudt via Tjenesten vil variere fra periode til periode og mellem forskellige lande, hvor Tjenesten er tilgængelig. Indholdet kan også variere afhængig af brugerens lokation, når brugeren bruger Tjenesten. ADDICTION garanterer ikke, at Tjenesten eller indholdet, brugeren kan tilgå via Tjenesten, vil være tilgængelig for brug i noget andet land, end det land, brugeren bor i og hvori Tjenesten er stillet til rådighed for brugeren. Se ADDICTIONs hjemmeside for oplysninger om det indhold, der på nuværende tidspunkt er tilgængeligt i brugerens land. Vær venligst opmærksom på, at ADDICTION ikke er forpligtet til at underrette brugeren om eventuelle ændringer til det tilbudte Indhold.

6.2. Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens software, videoer, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet af ADDICTION. ADDICTION giver hermed brugeren en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig adgang til at benytte Tjenestens software, videoer, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til brugerens personlige, ikke-kommercielle brug.

6.3. Brugeren accepterer og garanterer, at  brugeren og andre personer som brugeren giver tilladelse til at opnå adgang til Tjenesten via brugerens konto, ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker af, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra ADDICTION, eller medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

6.4. Brugeren accepterer og garanterer derudover, at brugeren og andre personer, som brugeren giver tilladelse til at opnå adgang til Tjenesten via brugerens konto ikke må: (1) videredistribuere, omgå eller deaktivere det kopibeskyttelsessystem eller den teknologi til digital rettighedsforvaltning, der er anvendt i Tjenesten; (2), dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller på anden måde reducere en Tjeneste til et format, der er læsbart for mennesker; (3) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (4) få adgang til eller benytte Tjenesten ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til ADDICTIONS videoer, produkter, tjenesteydelser eller mærker.

6.5. Dette pkt. 6 er gældende for alle, som har adgang til Tjenesten.

7. Varighed og ophør

7.1. Når brugeren har købt et kursus hos ADDICTION, vil brugerens køb hos ADDICTION kun blive aktiveret når brugeren har givet accept på dette. 

7.2. For at opsige brugerens kursus skal brugeren kontakte ADDICTION via hjemmesiden eller via e-mail. Opsigelsen skal være skriftlig.

7.3. Ud over ADDICTIONS rettighed til at opsige et kursus iht Vilkårene, er ADDICTION berettiget til at afbryde eller begrænse brugerens adgang til Tjenesten med øjeblikkelig virkning, hvis brugeren har grund til at tro, at brugeren (eller en person, som brugeren har givet adgang til Tjenesten) har overtrådt Vilkårene eller nogen gældende lovgivning eller regler og forskrifter. Dette vil også være gældende i det tilfælde, at brugeren anvender Tjenesten svigagtigt eller på en måde, der kan forårsage skade for ADDICTION eller tredjemand.

8. ADDICTIONs rettigheder og forpligtelser

8.1. Som led i leveringen af Tjenesten kan ADDICTION kontakte brugeren pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail eller direkte via Tjenesten med henblik på at underrette om Tjenestens funktioner (herunder fremsendelse af påmindelser vedrørende udløbsdatoer på kreditkort) og Indhold. ADDICTION er også berettiget til, såfremt brugeren har givet sit samtykke hertil, at kontakte brugeren pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail direkte via Tjenesten i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder salgskampagner eller lignende aktiviteter, produkter og begivenheder, der vedrører Tjenesten.

8.2. Al kommunikation mellem ADDICTION og brugeren skal ske i overensstemmelse med ADDICTONS Privatlivspolitik.

8.3. ADDICTION er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere.

8.4. Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. ADDICTION kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har ADDICTION ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af aftalen, det vil sige af Vilkårene. ADDICTION har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

8.5. ADDICTION forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene til tredjeparter. ADDICTON har også ret til at engagere underleverandører til at udføre sine forpligtelser i henhold til Vilkårene. Sådanne ændringer, der kan have betydning for behandlingen af brugerens personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med ADDICTIONs Privatlivspolitik.

8.6. ADDICTION kan ændre Vilkårene efter eget valg. Når ADDICTION foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, som ikke er til brugerens fordel, vil brugeren få meddelelse herom, f.eks. ved visning af en besked i Tjenesten eller ved fremsendelse af en e-mail, SMS eller visning af en push-besked via Tjenesten senest tredive (30) dage før ændringerne træder i kraft. I nogle tilfælde vil ADDICTION bede om brugerens udtrykkelige samtykke og i nogle tilfælde vil ADDICTION underrette brugeren på forhånd og brugerens fortsatte brug af Tjenesten udgør brugerens accept af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at brugeren læser alle underretninger eller beskeder fra ADDICTION omhyggeligt.

9. Brugerens rettigheder og forpligtelser

9.1. Medmindre andet følger af gældende tillægsvilkår, må Brugeren se og lytte til videoer og benytte Indholdet i Tjenesten alene til Brugerens personlige, ikke-kommercielle brug. Brugere af Tjenesten må f.eks. ikke afspille videoer for et publikum eller på et offentligt sted. Brugerens kontooplysninger (herunder men ikke begrænset til login-oplysninger) er personlige og må ikke deles med andre.

9.2. Brugeren forpligter sig til ikke at omgå eller forsøge at omgå de tekniske eller andre begrænsninger, der er indført for at forhindre kopiering af Indholdet i Tjenesten, og må hverken helt eller delvist kopiere videoer eller andet indhold i Tjenesten, ej heller til eget privat brug.

9.3. Brugeren accepterer, at brugerens adgang til og brug af Tjenesten skal være i overensstemmelse med Vilkårene. Dette gælder endvidere for alle, som brugerens giver adgang til Tjenesten via brugerens konto. Brugeren må alene tildele andre brugere adgang i overensstemmelse med Vilkårene.

9.4. Det er brugerens ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af ADDICTION, herunder e-mailadresse mm er korrekte. Brugeren har endvidere pligt til at underrette ADDICTION om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af e-mailadresse. Enhver e-mail, som ADDICTION sender til brugerens e-mailadresse, anses for at være modtaget af brugeren, senest to (2) dage efter at e-mailen er sendt.

9.5. Brugeren har pligt til løbende at kontrollere sin konto for at forhindre andre i at få adgang til Tjenesten og forpligter sig til ikke at afsløre din adgangskode eller andre personlige oplysninger, der er tilknyttet brugerens konto, så længe brugeren abonnerer på Tjenesten.

9.6. Brugeren har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene.

9.7. Brugeren må ikke benytte Tjenesten på en måde, der forårsager eller kan forårsage, at Tjenesten bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Brugeren er indforstået med, at brugeren, og ikke ADDICTION, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra brugerens enhed til ADDICTION, og at brugerens brug af Tjenesten, brugerens enhed og ADDICTIONs hjemmeside og eventuelle fora, som ADDICTION stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, udelukkende skal være til lovlige formål. Brugeren erklærer sig endvidere indforstået med, at brugeren ikke vil bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, og at brugeren ikke vil sende, bruge eller genbruge materiale, som ikke tilhører brugeren, eller er ulovligt, stødende (herunder bl.a. materiale med åbenlyst seksuelt indhold eller materiale, der opfordrer til racisme, had eller fysisk vold), vildledende, misvisende, voldeligt, usømmeligt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk eller i strid med ophavsret, varemærkeret, tavshedspligt, forretningshemmelighed eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis er skadeligt eller ødelæggende for tredjeparter.

9.8. Hvis der skulle opstå fejl eller mangler i Tjenesten eller i en del af Tjenesten, opfordres brugeren indtrængende til at kontakte ADDICTION ved at benytte kontaktformularen på ADDICTIONs hjemmeside fra den e-mailadresse, der er knyttet til brugerens konto, eller på anden måde informere ADDICTION eller indgive en klage.

10. Kontraktpart

11.1. Tjenesten stilles til rådighed for dig i henhold til Vilkårene af ADDICTION A/S, Selskabsregistreringsnummer 40036040, Strandvejen 70, 2. 2900 Hellerup, Danmark. Hvis brugeren gerne vil i kontakt med os eller vores kundeservice bedes brugeren sende en e-mail til support@ADDICTION.dk

11. Øvrige bestemmelser

11.1. Tjenesten stilles alene til rådighed for brugeren, således at brugeren på et ikke-kommercielt grundlag kan benytte Tjenesten til uddannelse, oplysningsformål og lignende.

11.2. Vilkårene er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

11.3. Enhver tvist, som måtte opstå mellem ADDICTION og Brugeren, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole.

11.4. Hvis brugeren er utilfreds med Tjenesten, til tilgængelige indhold i Tjenesten eller med Vilkårene, er brugerens eneste retsmiddel at afbryde adgangen til eller brug af Tjenesten.

11.5. Hvis brugeren ønsker flere oplysninger om Tjenesten, eller hvis brugeren har brug for hjælp med en funktion eller med sin konto, bedes brugeren kontakte support@ADDICTION.dk

Sidst opdateret 24. april 2021